Wilk89

40 tekstów – auto­rem jest Wilk89.

To że sta­ramy się udo­wod­nić swoją wyjątko­wość ,wca­le nas ta­kimi nie czy­ni ... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 stycznia 2011, 17:38

Bez­sens egzys­ten­cji,spro­wadza życie do czynności... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 grudnia 2010, 21:35

Głupie szma­ty są dla ludzi ważniej­sze ,od te­go ja­kimi jes­teśmy wewnątrz... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 grudnia 2010, 19:59

Kieru­je do Kasi...
Żałujesz ludzi którzy nie mają kończyn,po­pat­rz na siebie ty na­wet nie masz serca... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 listopada 2010, 15:38

Kieru­je do Kasi:

Kieru­jesz się tym co widzisz ,tra­cisz to co naj­lep­sze ... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 25 listopada 2010, 21:42

Nasza wiel­kość nie pochodzi,ani z wzros­tu,ani z por­tfe­la lecz z naszej wie­dzy,doświad­cze­nia i głębi serca... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 listopada 2010, 15:44

Tak często nie mówi­my te­go co czu­jemy,tak często te­go po­tem żałujemy... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 23 listopada 2010, 21:27

Im bar­dziej czu­jemy się mądrzy, tym bar­dziej jes­teśmy blis­cy głupoty... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 17 listopada 2010, 18:16

Dro­gie Pa­nie dla większości z was mężczyz­na to ,,świ­nia''(oczy­wiście nie w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu mniej z nas pożyt­ku bo nie będzie z nas ani scha­bowe­go ,ani ka­banosów) jed­nak proszę zas­tanówcie się sa­me czy w kon­taktach z na­mi ma­cie czys­te ręce a może raczej ,,racice''... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 16 listopada 2010, 17:58

Sa­mot­ność jest ska­zana na nasze to­warzys­two,my na jej nie... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 listopada 2010, 17:28
Wilk89

Ludzka praca potrafi zmieniać świat.Każda jest ważna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wilk89

Użytkownicy
V W X
Kalendarz
Aktywność